93 624 32 08
  667 70 46 13

ORIENTACIÓ ESCOLAR

Per realitzar una intervenció educativa eficaç, s’ha de tenir en compte les aptituds cognitives, la capacitat d’aprenentatge en les diferents àrees, les preferències, els interessos, el rendiment acadèmic, el coneixement curricular i l’estat socio-emocional de l’alumne.

Tipus d’intervenció educativa que es pot aplicar amb un alumne d’altes capacitats:

  • Adaptació curricular a través d’un programa individualitzat (PI) que contempli mesures d’atenció individualitzada on poden haver ampliacions i/o enriquiments dels aprenentatges escolars.
  • Acceleració o flexibilització de curs.
  • Agrupaments per capacitats.

En el cas de que l’alumne presenti dificultats d’aprenentatge (Doble Excepcionalitat) també realitzem una intervenció psicopedagògica personalitzada d’acord a les seves necessitats educatives.

  • Dificultats de lectoescriptura i comprensió lectora.
  • Dificultats de raonament matemàtic i càlcul.
  • Dificultats en l’organització, planificació i atenció escolar.
Orientació escolar per a persones amb altes capacitats

QÜESTIONARIS D'INTERÈS

A continuació trobareu uns qüestionaris que us ajudaran a tenir una pre-avaluació del nivell de Creativitat d’una persona o sobre les possibilitats que una persona presenti Altes Capacitats.