93 624 32 08
  667 70 46 13

ALTA CAPACITAT INTEL·LECTUAL

A què ens referim amb Alta Capacitat Intel·lectual?

L’alta capacitat intel·lectual (ACI) és el nom que ens referim per englobar les persones que tenen unes característiques cognitives diferents de la resta de la població. El seu potencial intel·lectual i la capacitat per l’aprenentatge és molt superior, per això són persones que requereixen una sèrie de mesures educatives diferenciades per tal que el seu desenvolupament cognitiu i emocional sigui satisfactori.

Per explicar les altes capacitats intel·lectuals partim dels següents punts:

Altes capacitats intel·lectuals

Superdotació

Els nens superdotats són aquells que tenen una gran capacitat intel·lectual en gairebé totes les àrees de coneixement, a més a més, són persones enginyoses i creatives. Els superdotats mostren una intel·ligència excepcional per adquirir, processar i utilitzar el coneixement de forma ràpida i amb un nivell d’aprofundiment molt elevat, a més a més d’una gran habilitat per establir relacions entre diferents conceptes. Una persona amb un perfil de superdotat destaca en àrees de raonament verbal, lògic, matemàtic, espacial, memòria i amb creativitat.

Talents específics (simples) i Talents complexos

El talent és una elevada capacitat en un àrea concreta. Hi ha diferents tipus de talents (matemàtic, musical, esportiu, verbal, etc). Diferenciem entre Talents simples, que seria una destacada aptitud en un àrea concreta, i Talents complexes, que seria la combinació de varis talents simples.

Precocitat intel·lectual

És un fenomen evolutiu que implica un ritme d’aprenentatge i d’adquisió de coneixements més ràpid del que es considera normal. És important tenir en compte que un nen diagnosticat de precocitat intel·lectual, encara que les seves capacitats s’hagin de revisar en el temps,necessita una intervenció educativa adequada a les seves característiques intel·lectuals.

Característiques més freqüents de persones amb altes capacitats

  • Pensament fluid i ràpida associació d’idees
  • Aprenentatge ràpid
  • Curiositat intel·lectual
  • Capacitat creativa i pensament divergent
  • Pensament independent
  • Gran aprofundiment per temes d’interès
  • Gran sensibilitat davant injustícies
  • Fascinació davant dels reptes
  • Impaciència i avorriment davant la lentitud o repetició
  • Alta capacitat perceptiva/espacial

Com detectar persones amb Altes Capacitats intel·lectuals?

Moltes vegades intuïm que una persona pot tenir altes Capacitats pels seus comportaments, manera de fer les coses, etc... però ens faria falta alguna eina que ens ajudés a poder concretar una mica més.

El següent qüestionari està pensat per facilitar una primera pre-avaluació i donar una primera impressió sobre les possibilitats de que una persona presenti Altes Capacitats.

Descarregar qüestionari de Pre-Avaluació

Legislació sobre l’atenció educativa a l’alumnat amb altes capacitats

El text que trobem a continuació està extret del Departament d’ensenyament, resolució 1546/2013, de 10 de juliol, d’atenció educativa a l’alumnat amb altes capacitats.

La Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació disposa, a l’article 83, sobre els criteris d’organització dels centres per a atendre els alumnes amb altes capacitats, el següent: «1. El projecte educatiu de cada centre ha d’incloure els elements metodològics i organitzatius necessaris per a atendre els alumnes amb altes capacitats, amb programes específics de formació i flexibilitat en la durada de cada etapa educativa. 2. L’Administració educativa ha d’establir, per mitjà dels serveis educatius, protocols per a la identificació de les altes capacitats i l’atenció metodològica adequada.».

La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació estableix, a l’article 76, que correspon a les administracions educatives adoptar les mesures necessàries per identificar l’alumnat amb altes capacitats i valorar com més aviat millor les seves necessitats. Així mateix, els correspon adoptar plans d’actuació adequats a aquestes necessitats.

Tant el Decret 142/2007, de 26 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de l’educació primària com el Decret 143/2007, de 26 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària obligatòria, disposen, respectivament, en el capítol 4 sobre l’atenció a la diversitat, que l’escolarització dels alumnes amb altes capacitats intel·lectuals podrà comportar tant l’adaptació curricular com la flexibilització de la permanència en un curs, en un cicle o en tota l’etapa educativa. Així mateix, ordena que el Departament d’Ensenyament establirà els requisits per a la detecció, l’avaluació i la regulació de l’expedient acadèmic.

El Decret 142/2008, de 15 de juliol, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments del batxillerat regula en el capítol 5 sobre l’atenció a la diversitat que, en els termes que determini el Departament d’Educació, s’han de preveure les mesures necessàries d’adaptació de la resposta educativa a fi d’afavorir el desenvolupament de la potencialitat intel·lectual i creativa i la socialització positiva dels alumnes amb una capacitat intel·lectual elevada, identificada mitjançant una avaluació psicopedagògica.

QÜESTIONARIS D'INTERÈS

A continuació trobareu uns qüestionaris que us ajudaran a tenir una pre-avaluació del nivell de Creativitat d’una persona o sobre les possibilitats que una persona presenti Altes Capacitats.